COMITAS

 

V septembri 2016 zriadilo Občianske združenie Iskierka Denný stacionár COMITAS, ktorý je  registrovaný  podľa §40 zákona č..448/2008 o sociálnych službách. V decembri 2017 bola kapacita zariadenia rozšírená z 18 miest na 25 miest. Zariadenie poskytuje sociálne služby v čase od 7.30 do 15.30 hod.

V Dennom stacionári COMITAS poskytujeme sociálne služby pre 32 klientov s viacnásobným postihnutím. Úlohou sociálnej služby v dennom stacionári je zabezpečiť užívateľom praktickú bio-psycho-spirituálnu pomoc pre zotrvanie v prirodzenom prostredí. Denný stacionár je ambulantná služba, ktorá je poskytovaná osobám, ktoré majú zníženú sebestačnosť a potrebujú pomoc druhej osoby, či už z dôvodu veku, zdravotného či telesného postihnutia. Napriek tomu však i naďalej zostávajú doma vo svojom prirodzenom prostredí.

Služby poskytované v dennom stacionári:

 • Denný pobyt klientov so zdravotným postihnutím v stacionári
 • Sociálne poradenstvo pre klienta a jeho rodinu
 • Sociálna rehabilitácia v zmysle individuálneho plánu klienta – podpora začlenenia klienta do spoločnosti – divadlo, kino, výstavy, exkurzie
 • Pracovná terapia, muzikoterapia, canisterapia, biblioterapia
 • Vzdelávacie aktivity
 • Aktivity zamerané na rozvoj zručností
 • Voľno-časové aktivity – plávanie, soľná jaskyňa, rekondičné pobyty
 • Stravovanie 

Vzhľadom k pribúdajúcemu veku a zhoršovaniu zdravotného stavu chceme zabezpečiť to, aby sme klientov udržali v mentálnej, psychickej a fyzickej kondícii čo najdlhšie a to vďaka širokej škále rôznych terapeutických procesov .

 • Aromaterapia –  uvoľnenie psychického napätia a spazmov, ochorenia dýchacích ciest, zmiernenie alergií a kožných ochorení
 • Haloterapia –  pôsobí na množstvo zdravotných ťažkostí – alergií rôzneho druhu, chronický zápal hrdla, nosohrtanu, neurózy, stresu a stavov únavy, zápalov kože, psoriázy, ekzémov, porúch cirkulácie krvi.
 • Pobyt v bazéne – zlepšovať imunitný systém, cirkuláciu krvi v organizme, odbúravať strach a napätie,  využívať vírivé prostredie a podvodnú  masáž
 • Bazálna stimulácia   – prispieva k rozvoju vnímania, komunikácie a hybnosti.

Naše ciele:

 • Socializácia občanov so zdravotným postihnutím – zaradenie sa do spoločnosti
 • Udržiavanie a zvyšovanie schopností a zručností v oblastiach potrebných pre bežný život
 • Zvyšovanie sebavedomia, sebaúcty a sebadôvery
 • Predchádzanie umiestneniu do zariadení s celoročným pobytom
 • Znižovanie závislosti na pomoci inej osoby

 

Cenník o stanovení výšky úhrady za poskytovanú sociálnu službu v Dennom stacionári COMITAS s účinnosťou od 01.09.2017

 

Odborné činnosti

Výška úhrady pri poskytovaní sociálnej služby:

Sociálne poradenstvo 0
Pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby 0,50 €
sociálna rehabilitácia, rozvoj pracovných zručností  0 €

 

Obslužné činnosti

Úhrada za stravovanie je vypočítaná podľa počtu odobratých jedál.

Výška úhrady za obslužné činnosti:

Raňajky                                                                                                                    0,10 €

Desiata                                                                                                                     0,30 €

Obed                                                                                                                        3,50 €

Olovrant                                                                                                                   0,10 €

 

Ďalšie činnosti

Záujmová činnosť                                                                                                    0 €

 

Iné činnosti

Výška úhrady za iné činnosti:

ROZSAH KLIENT
Pedikúra 15,- Eur
Masáž 15,- Eur

Za účelom zvýšenia kvality poskytovanej sociálnej služby sa vykonávajú masáže, aromaterapia, magnetoterapia, bazálna stimulácia.

Naša prezentácia

Prezentácia – Denný stacionár / PPT/